NZS - Nouzový zvukový systém

NZS - Nouzový zvukový systém

Je systém sloužící k interpretaci hlášení v rámci objektu, jehož hlavním účelem je rychlá a bezpečná evakuace osob při jakémkoliv nebezpečí, které se může v budovách vyskytnout, především při požáru.

Nouzový zvukový systém má základní funkce:

 • Informuje o ohrožení
 • Pomáhá navést osoby k únikovým cestám, k rychlému opuštění nebezpečné oblasti

… a také funkce doplňkové, nad rámec evakuačních hlášení:

 • Prezentace provozních hlášení
 • Distribuce hudby na pozadí
 • Reklamní sdělení

Tento systém bývá také nazýván požárním nebo evakuačním rozhlasem. Jelikož jde o zařízení, které skoro vždy je propojené s „elektrickou požární signalizací – EPS“, která spadá mezi vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení, jsou zde kladeny zvýšené nároky na splnění legislativních požadavků a to především:

Norma stanovující podmínky pro návrh a kontrolu systému:

 • ČSN EN 60849 - Nouzové zvukové systémy

Normy stanovující podmínky pro výrobce a pro následnou certifikaci:

 • ČSN EN 54-24 - Komponenty pro hlasové výstražné systémy – reproduktory
 • ČSN EN 54-16 - Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

Vlastní evakuaci je možné provádět z mikrofonní stanice (toto musí provádět osoba k tomu speciálně určená – hasič, záchranář nebo osoba orgány IZS k tomu speciálně vyškolená) – mikrofonní stanice sloužící pro tato hlášení musí být pod dohledem řídícího systému. V praxi u většiny objektů je lepší vyhlašovat evakuaci automaticky po inicializaci od systému EPS pomocí k tomu určených přednahraných zpráv uložených v paměti ústředny.

Nouzový zvukový systém

Základní skladbu nouzového zvukového systému tvoří tyto prvky:

 • Ústředna – řídící systém
 • Zónový přepínač / matice
 • Provozní zesilovače
 • Záložní zesilovač
 • Záložní napájecí zdroj s akumulátory
 • Kontrolované převážně 100V vedení pro reproduktory
 • Vedení pro mikrofonní pulty, u pultů určených k vyhlašování evakuace musí být kontrolované včetně vlastního mikrofonu
 • Koncové prvky – mikrofonní pulty, reproduktory

Nedílnou součástí ozvučovacího řetězce jsou reproduktory:

Reproduktory používané v rámci NZS musejí projít příslušnou certifikací dle EN54 – 24 v příslušné zkušebně.

Reproduktory jsou vybavovány již z výroby keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou, které v případě destrukce reproduktoru při požáru zajistí odpojení transformátoru a vinutí reproduktoru předtím než dojde ke zkratování linky a tím i k vyřazení dalších reproduktorů.

NZS - Nouzový zvukový systém

Způsob evakuace rozlišujeme:

 • Postupnou – zpravidla se hlásí do podlaží, kde např. vznikl požár, následně do podlaží nad a pod a nakonec postupně do ostatních.
 • Celkovou – je vyhlašována najednou v objektu jako celku

To zda má být v objektu instalován „nouzový zvukový systém - NZS“ nám určuje projekt „Požárního bezpečnostního řešení stavby - PBŘ“ – pokud je jím předepsáno nasazení NZS, tak musíme instalaci provést pouze s komponenty certifikovanými dle norem ČSN EN 54 -16, -24.

Tam kde se reproduktory osazují do podhledů s požární odolností, tj. prostory pod podhledem a nad podhledem jsou různé požární úseky, musíme osadit reproduktor tzv. protipožárním krytem. Ten neslouží primárně k ochraně vlastního reproduktoru, ale k zajištění celistvosti podhledu.

Ve velké většině instalací si vystačíme s nástěnnými (skříňkovými) reproduktory a reproduktory podhledovými.

V případě instalace reproduktorů pro prodejní plochy nebo podobné prostory s vysokými stropy je vhodné aplikovat tzv. závěsné kulové reproduktory.

Zvukové projektory a tlakové reproduktory najdou uplatnění především v instalacích v průmyslu, skladových halách, technickém zázemí objektů a také ve venkovních aplikacích nebo v prostorách s vlhkým prostředím.

Pro akusticky složité prostory jako jsou bazénové haly, letiště, nádraží, stadiony apod. je optimálním řešením nasazení směrových sloupcových reproduktorů.

Pokud není v PBŘ přímo NZS požadován je přesto možné k doplňkovému vyhlášení evakuace použít tzv. „domácí rozhlas“ , což je převážně 100V ozvučovací systém u něhož můžeme volit konfiguraci a komponenty v podstatě libovolně bez dalších požadavků na zálohování.