NO - Nouzové osvětlení

NO - Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení slouží pro případ selhání normálního osvětlení, musí tedy zůstat plně funkční i při výpadku elektřiny (např. při poruše přívodního vedení nebo havárii na rozvodném zařízení). Proto je napájeno ze zdroje nezávislého na tom, který napájí normální osvětlení.

Kde se nouzové osvětlení zřizuje

 • chráněné i nechráněné únikové cesty
 • společné prostory (vnitřní i venkovní), včetně souvisejících prostor za běžného provozu přístupných návštěvníkům společného prostoru (např. šatny, sociální zařízení atd.)
 • kina, divadla, zábavní centra, sportovní zařízení
 • zdravotnická zařízení, rehabilitační centra
 • výškové budovy nad devět nadzemních podlaží
 • hotely, ubytovací zařízení, obchodní centra
 • hlavní rozvodny, kolektory, podzemní garáže, výtahy a prostory s velkým rizikem

Druhy nouzového osvětlení

 • Náhradní osvětlení
 • Nouzové únikové osvětlení
 • Nouzové osvětlení únikových cest
 • Protipanické osvětlení veřejných prostor
 • Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem
 • Minimální doba provozu nouzového osvětlení

Náhradní osvětlení

Náhradní osvětlení je přímá náhrada normálního osvětlení, která umožňuje pokračování v činnostech započatých před selháním napájení bez významných omezení. Náhradní osvětlení se řeší napájením z jiného zdroje.

Nouzové únikové osvětlení

Hlavním účelem nouzového únikového osvětlení je umožnit bezpečný odchod z prostoru při výpadku normálního osvětlení. Dle normy ČSN EN 1838 musí být svítidla umístěna ve vodorovné vzdálenosti do 2 m od bezpečnostních zařízení a míst, kde hrozí určité nebezpečí pro evakuaci osob. Splnění této podmínky lze docílit tak, že se nouzová svítidla umístí do výšky alespoň 2 m nad podlahou.

Umístění nouzového osvětlení:

 • dveře určené pro nouzový východ
 • v blízkosti schodišť (každá řada schodů osvětlena přímým světlem)
 • při každé změně úrovně cesty (křížení, změna směru)
 • každé požární zařízení a místa s první pomocí

Nouzové osvětlení únikových cest

Účelem osvětlení únikových cest je umožnit uživatelům bezpečný únik z daných prostor zajištěním dostatečných zrakových podmínek a určením směru úniku.

Únikové cesty do šířky 2 m musí být na podlaze osvětlené v ose únikové cesty v minimální intenzitě 1 lux (lx). Šíře cesty musí být osvětlena minimálně na 50 % této hodnoty. Tzn. v případě 4metrové chodby musí být 2 osy únikové cesty.

Na osách únikových cest musí být dle normy ČSN 1838 dodržena rovnoměrnost nouzového osvětlení 0,025 (1:40).

Nouzové osvětlení musí dosáhnout 50 % požadované osvětlenosti do 5 sekund po rozsvícení a do plné osvětlenosti do 60 s.

Pro rozlišení bezpečnostních barev osvětlovacích soustav používaných pro nouzové osvětlení musí být minimální hodnota indexu podání barev Ra rovna 40.

Minimální doba svícení nouzového únikového osvětlení pro únikové účely je 1 hodina.

NO - Nouzové osvětlení

Protipanické osvětlení veřejných prostor

Účelem tohoto osvětlení veřejných prostor je zamezit nebezpečí paniky a umožnit bezpečný pohyb směrem k únikovým cestám zajištěním dostatečných zrakových podmínek a určením směru úniku.

Jedná se především o haly a prostory s plochou větší než 60 m2, dále o menší prostory s většími riziky paniky.

Nouzové osvětlení na těchto místech musí dosahovat minimální intenzity 0,5 lx se stejnou minimální rovnoměrností jako u únikových cest.

Minimální doba svícení protipanického osvětlení veřejných prostor je 1 hodina.

Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem

Jako prostory s velkým rizikem lze označit místa, která není možné evakuovat okamžitě po výpadku napájení běžného osvětlení nebo při vyvolání poplachu.

Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem slouží k zajištění bezpečného ukončení vykonávaných činností s následnou evakuací. Intenzita nouzového osvětlení v tomto případě nesmí být menší než 10 % požadované udržovací osvětlenosti pro danou činnost, dále nesmí dosahovat nižší intenzity než 15 lx.

Osvětlení v těchto prostorech nesmí způsobovat stroboskopický efekt.

Nouzové osvětlení poskytuje požadovanou osvětlenost (100 %) v závislosti na používání buď trvale, nebo při výpadku proudu do 0,5 sekundy.

Minimální doba svícení nouzového osvětlení v prostorech s velkým rizikem je rovna době trvání nebezpečí.

Rovnoměrnost nouzového osvětlení nesmí být menší než 0,1.

Minimální doba provozu nouzového osvětlení

Druh prostoru Požadovaná doba
Chráněná úniková cesta A 15 min
Chráněná úniková cesta B 30 min
Chráněná úniková cesta C 45 min
Zásahová cesta HZS 60 min
Ostatní 60 min
Kina a divadla 180 min
Zdravotnická zařízení 180 min
Prostory s velkým rizikem Pokud trvá nebezpečí